Obchodné podmienky CAMIN® s.r.o.

Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s nasledovnými obchodnými podmienkami:
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.kominove-hlavice.sk medzi firmou CAMIN® s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci").

Obchodné podmienky majú nasledovné časti:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie podmienky
 6. Kúpna cena
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
 8. Osobné údaje a ich ochrana
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
 10. Záruka na tovar (reklamačný poriadok)
 11. Záverečné ustanovenia

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma CAMIN® s.r.o. so sídlom Priehradná 34D, 821 07 Bratislava, IČO: 45605084, IČ DPH: SK2023057234, Okr.sud BA I, oddiel Sro, vložka č. 65845/B  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar a služby prezentované na internetovej stránke www.kominove-hlavice.sk kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Zoznam tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov a služieb. Dostupnosť štandardného tovaru je zvyčajne 3 - 5 (maximálne 14) pracovných dní. Dostupnosť môže byť pre kupujúceho upresnená na základe otázky kupujúceho. Dostupnosť neštandardného tovaru (“na mieru”) je vždy dodatočne upresnená predávajúcim prostredníctvom emailu, po obdržaní objednávky od kupujúceho.
Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru a služieb kupujúcemu, ktoré sú prezentované na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, a to dňom zaplatenia kupujúceho za tovar alebo služby.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKA)

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcemu v jednej z nasledovných foriem:

 1. kupujúcim vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho (pre štandardný tovar alebo služby),
 2. e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu, spravidla pre neštandardné tovary alebo služby,
 3. telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu, spravidla pre neštandardné tovary alebo služby.

V prípade dlhšej dodacej lehoty ako 14 pracovných dní zašle po prijatí objednávky predávajúci emailom kupujúcemu informáciu o reálnej dodacej lehote. Pokiaľ predávajúci nezruší kúpnu zmluvu prostredníctvom emailu, vyjadruje akceptáciu objednávky.
Potvrdenie objednávky predávajúcim formou Zálohovej faktúry, ktorú obdrží kupujúci bezprostredne po odoslaní objednávky, obsahuje nasledovné údaje:

 1. dátum vystavenia a splatnosti za objednaný tovar a služby,
 2. názov a cenu tovaru,
 3. adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:
dodať na základe objednávky potvrdenej zaplatením Zálohovej faktúry predávajúceho kupujúcemu tovar alebo službu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad (faktúru) a to spravidla emailom elektronicky alebo spolu so zabaleným tovarom.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho na základe Zálohovej faktúry odoslanej emailom.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami, ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve.
Kupujúci musí mať viac ako 18 rokov a musí súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami.

5. DODACIE PODMIENKY

Tovar je predávaný podľa zoznamu tovarov a služieb predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo na základe osobitnej dohody potvrdenej emailom a Zálohovou faktúrou medzi kupujúcim a predávajúcim.
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar a službu dodať kupujúcemu spravidla v lehote do 3 - 5 (max.14) pracovných dní od zaplatenia štandardného tovaru a služby predávajúcemu.
Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávkovom formulári na internetovej stránke predávajúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci pošle kupujúcemu informáciu emailom. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe a uplynutí lehoty na vyzdvihnutie tovaru má predávajúci právo si odpočítať zo zaplatenej zálohy sumu od kupujúceho, a to z dôvodu vynaloženia prostriedkov na zabelenie, vyexpedovanie a dodanie tovaru.
Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare sa nachádzajú na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu a obsahu hneď pri doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru vzniknutého pri prevoze si kupujúci uplatňuje náhradu škody u dopravcu. Zásielka je vždy riadne označená POZOR KREHKÉ! V takomto prípade je povinný spísať s prepravcom protokol o škode a zásielku odmietnuť prevziať.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 10 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 3 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy prostredníctvom emailu.

6. KÚPNA CENA

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v Zálohovej faktúre (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostnej platby na účet. Odporúčaný spôsob je prevod prostredníctvom bezpečnej platobnej brány GoPay, a to najmä prostredníctvom bankového prevodu alebo bankomatovej karty kupujúceho. Obidva spôsoby sú bezpečné, rovnocenné a prevod peňazí okamžitý.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar alebo službu v lehote uvedenej v Zálohovej faktúre.

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho (pri doručení prepravcom) alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Spoločnosť CAMIN s.r.o.spracováva osobné údaje kuujúceho v súlade so slovenskou a európskou legislatívou (GDPR). Viac informácii o ochrane osobných údajov.
Predávajúci má registrovaný svoj informačný systém na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 14018/2014-Or-3.
Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje predávajúci chráni pred zneužitím.
Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil prostredníctvom objednávkového formulára v elektronickom obchode predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, štát, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ a štátu, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje kupujúceho neposkytne tretej strane. Výnimkou je poskytnutie týchto údajov prepravcom tovaru alebo služby, výrobcom tovaru alebo služby a poskytovateľom podporných služieb pre predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Údaje kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru a služieb, vybavovanie reklamácií, poskytovanie ďalších riešení a informácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy, návrhy riešení a informácie bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar vo vyššie uvedenom termíne, dohodnutú v potvrdenej kúpnej zmluve (objednávke).
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Výnimkou je iba neštandardný tovar objednaný a vyrobený “na mieru” kupujúceho. V tomto prípade je kupujúci vyrobený a doručený tovar povinný zaplatiť a odobrať.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia štandardného tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Taktiež je kupujúci oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od objednania štandardného tovaru bez udania dôvodu v súlade s podmienkami uvedenými predávajúcim na web stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky a zálohovej faktúry, prípadne daňového dokladu) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
Kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

10. ZÁRUKA NA TOVAR (reklamačný poriadok vyplýva z VOP)

Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru závada (vada), je kupujúci oprávnený túto závadu v záručnej dobe reklamovať.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, osobne u obchodníka, ktorý tovar predal alebo zaslaním na adresu firmy (zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté). Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe, ktorý v kópii priloží k reklamovanému tovaru aj s popisom dôvodu reklamácie.
Náklady na dopravu k nám hradí zákazník a je povinný zabaliť tovar tak, aby nedošlo pri preprave k jeho ďalšiemu poškodeniu. V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ zašle tovar späť na náklady zákazníka.
Predávajúci vystaví reklamačný protokol kupujúcemu o prevzatí reklamácie a zodpovedá za závady (vady), ktoré má predaný tovar pri prevzatí, i za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote.
Na tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov od zakúpenia. U tovaru nevyrobeného u predávajúceho sa záručná doba a princípy záruky riadia podmienkami jednotlivých výrobcov. Pokiaľ nie je stanovené inak, záručná lehota je určená podľa Obchodného zákonníka.
Za vady sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním vecí.
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neprimeraným zaobchádzaním a nevhodným použitím tovaru.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.
Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky kupujúcim (rozoberanie a pod.).
Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej spravidla do 5, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, november 2013