Spracovanie a ochrana osobných údajov

CAMIN® s.r.o. – Dáša Klasová, vyučená v obore Krbár-kachliar, info@camin.sk, info@kominove-hlavice.sk
Priehradná 34D, 821 07 Bratislava
IČO: 45605084, IČ DPH: SK2023057234, č.ú.SK9083300000002200495465, SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Informácie pre klientov a ostatných návštevníkov a záujemcov, akým spôsobom, prečo a ako sú spracovávané osobné údaje v spoločnosti CAMIN® s.r.o..

Úvod – osobné údaje
Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa týka určeného alebo určiteľného subjektu údajov (fyzická osoba). Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný vtedy, ak je možné subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor, a to najmä na základe čísla, kódu alebo na základe viacerých prvkov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, ekonomickú, psychickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu.

Osobnými údajmi fyzickej osoby sú predovšetkým jej kontaktné údaje, napríklad meno, priezvisko, ale aj informácie o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov má právny rámec najmä v Zákone č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a v ďalších predpisoch a nariadeniach.

Spracovanie osobných údajov
Čo sa rozumie pod spracovaním osobných údajov? Je to akákoľvek operácia alebo množina operácií, ktoré správca alebo spracovávateľ pravidelne vykonáva s osobnými údajmi, či už automatizovane alebo inými prostriedkami. Jedná sa najmä o ich zhromažďovanie, ukladanie, sprístupňovanie, úpravu, vyhľadávanie, používanie, predávanie, šírenie alebo zverejňovanie, uchovávanie, triedenie, výmena, blokovanie a likvidácia.

Komu udeľujete súhlas
Firme CAMIN® s.r.o. (CAMIN) so sídlom Priehradná 34D, 821 07 Bratislava, IČO 45605084, ktorá je správcom vašich osobných údajov. Spracovávateľom vašich osobných údajov je spoločnosť SmartSelling a.s., IČO 29210372, so sídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, ktorá prevádzkuje aplikácie SmartEmailing, FAPI a MIOweb a určuje, ako a pre aký účel budú osobné údaje spracovávané. Jedná sa o tieto údaje:

Aké údaje bude správca spracovávať
Osobné údaje používateľov poskytnuté firme CAMIN pri zakúpení nami poskytnutého tovaru alebo služby. Jedná sa o kontaktné údaje, ktorými môžu byť krstné meno, priezvisko, používateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo domu, mesto, PSČ) na doručovanie písomností v listinnej podobe, email, telefónne číslo, kontaktná emailová adresa a pod. Rovnako údaje fakturačnej adresy, pokiaľ sa odlišuje od adresy trvalého bydliska. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu sú to krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k právnickej osobe, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania právnickej osoby, IČO, DIČ a IČ DPH, ak bolo pridelené, emailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania právnickej osoby.

Tieto údaje sú potrebné pre účely poskytovania tovaru alebo služieb a pre vedenie účtovníctva. Údaje používateľov budeme spracovávať po dobu poskytovania služieb a 10 rokov od ich ukončenia.

Osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa zaujímajú o odber našich noviniek, elektronickú knihu alebo naše skúsenosti (know how) z oblasti nášho podnikania. Jedná sa o meno, priezvisko, email a telefonický kontakt. V prípade vášho záujmu o tieto informácie vám poskytujeme možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na základe dvojitého potvrdenia (tzv. Double opt-in potvrdenie). Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je uvedený v každom odoslanom emaile. Vaše údaje budeme spracovávať tak dlho, pokiaľ budeme poskytovať služby v oblasti krbár-kachliar.

V prípade, že ste náš zákazník alebo navštívite naše web stánky môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na našich web stránkach (camin.sk, camin.cz, krby-rady.sk, krby-rady.cz, piazzetta.sk, krby-dizajn.sk, kominove-hlavice.sk). Tieto údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, chovanie na web stránkach a pod. Údaje získavame prostredníctvom cookie alebo trackovacích technológií (Google Analytics alebo SmartEmailing) s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie služby. Vaše údaje budeme spracovávať jeden rok.

Cookies
V prípade, že ste náš zákazník alebo navštívite naše web stánky môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na našich web stránkach (myslenieprvejligy.sk, silnestranky.sk, podpora-podnikania.sk alebo rozvoj-osobny.sk). Tieto údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, chovanie na web stránkach a pod. Údaje získavame prostredníctvom cookies alebo trackovacích technológií s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie služby. Vaše údaje budeme spracovávať jeden rok.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje ako ich správca, máte právo kedykoľvek sa na nás obrátiť pre uplatnenie vášho práva na prístup a/alebo opravu údajov, ktoré spracovávame.

Pokiaľ máte pochybnosti o tom, či vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo o nápravu zisteného neobvyklého stavu. Týka sa to najmä požiadaviek na vykonanie opravy, blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu, či výmaz osobných údajov.

Firma CAMIN® s.r.o. je správcom osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Spoločnosť SmartSelling a.s. je spracovávateľom vašich osobných údajov (spracovávateľ), s ktorou má firma CAMIN uzavretú zmluvu. Spracovávateľ môže okrem vašich osobných údajov spracovávať a poskytovať nám ako správcovi aj ďalšie údaje,dok ako sú údaje o našich odberateľoch, informácie o jednaniach odberateľov v rámci využitia aplikácie SmartEmailing (doručenie kampane, otvorenie kampane a pod.) a obsah nami rozosielanej emailovej kampane.

Spracovávateľ plne zabezpečuje vaše práva v súvislosti s kontrolou obsahu, spamu a chýb emailových kampaní a vaše práva v súvislosti s opravou, likvidácie alebo kompletného vymazania vašich osobných údajov.

Ochrana zabezpečenia vašich osobných údajov
Všetky vaše údaje sú u spracovávateľa uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v EÚ. Vaše údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Spracovávateľ prijal a udržuje všetky možné a aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie osobných údajov (napr. viacúrovňový firewall, výhradne SSL a šifrovaná komunikácia,  antivírusová a phishingová kontrola všetkých emailov, 24/7 monitoring bezpečnosti a riešenia prípadných bezpečnostných incidentov a pod.). Spracovávateľ v žiadnom prípade nebude vaše osobné údaje využívať pre svoje komerčné účely.

Sprístupnenie vašich osobných údajov 3. stranám
Spracovávateľ potvrdzuje splnenie svojej registračnej povinnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov (v ČR) a je registrovaný pod č. 00047679.

Vaše osobné údaje sprístupňuje výhradne jeho spolupracovníkom, ktorí zaisťujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke svojich aplikácií, príp. iným subjektom iba z dôvodu plnenia zákonných povinností. Je plne zaistená mlčanlivosť všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorá trvá aj po ukončení záväzkových vzťahov s prevádzkovateľom.